กิจกรรม

วิวัฒนาการ งานใบตองดอกไม้สด ความเรืองรอง บนแผ่นดินไทย

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ …จัดเสวนาวิชาการเรื่อง

“วิวัฒนาการ งานใบตองดอกไม้สด ความเรืองรอง บนแผ่นดินไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดการเสวนาวิชาการเรื่อง “วิวัฒนาการ งานใบตองดอกไม้สด  ความเรืองรอง บนแผ่นดินไทย”และการประกวดแข่งขัน สำรับขนมมงคล ในหัวข้อ“สำรับขนมมงคล ๙ อย่างที่อยู่ในงานมงคลของคนไทย” ถ้วยรางวัลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มี ผศ.อภิรัติ โสฬศ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำวิชาสัมมนา

การจัดงานเสวนา ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรีมุ่ย เมืองยศ อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  จ.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องงานใบตอง พัฒนางานจากใบตองอ่อน คุณสมัย ศรีอุดร เจ้าของธุรกิจงานดอกไม้และwedding ให้ความรู้เรื่องงานใบตองทางการประกอบธุรกิจงานใบตอง และคุณปารเมศ สังฆคุณ  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวงานใบตองดอกไม้สดให้ความรู้เรื่องที่ได้ศึกษานำไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพงานใบตอง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่าโชติเวช ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๐๐  คน ประกอบด้วยกิจกรรมเป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร