กิจกรรม

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561”  ณ Hall 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 6 เรื่อง เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่สังคมเป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์ ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง : กลุ่มเปลือกไม่บ้านเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานพุ่มเชิงอนุรักษ์จากเศษผ้าไหมด้วยเทคนิคการเขียนลายไทย
  3. การตกแต่งกลิ่นผ้าบาติกสำหรับสินค้าที่ระลึก
  4. ข้าวไรสเบอร์รี่เพื่อผู้สูงอายุ
  5. จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการขา
  6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟจากสีสกัดบีทรูท