กิจกรรม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดาหลา

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดาหลา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ธนภพ โสตรโยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หัวหน้าโครงการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรดาหลา จังหวัดสมุทรสงคราม ในหลักสูตรขนมขบเคี้ยวปรุงรสจากล้วย            คุ้กกี้ข้าวไรซ์เบอรี่ธัญพืช กล้วยทอดหน้าธัญพืช ยำหัวปลีและกล้วยสมุนไพร เค้กกล้วยน้ำว้า ขนมปังข้าวไรซ์เบอรี่ไส้ซีฟู้ด และการทำบรรจุภัณฑ์ เพื่อต่อยอดภูมิปัญาชาวบ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ข้าวไรซ์เบอรี่และบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด พร้อมตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่จะให้บริการแก่สังคมพัฒนาอาชีพ และสงเสริมรายได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 5 ,10-11 ธันวาคม 2560          ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดาหลา จังหวัดสมุทรสงคราม