กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  การครองตน และพัฒนาทักษะชีวิต โดยกิจกรรมประกอบได้ด้วยการอบรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ในพุทธมณฑล 7 ฐาน (ภาควิชาการ) กิจกรรม 4 อาศรม 1.ความชื่อสัตย์ 2.สุจริต 3.เว้นทุจริต 4.คอรัปชั่น และฟังบรรยายธรรมะเรื่อง “ปัญหาสังคม กฎแห่งกรรม”และกิจกรรมแสงเทียนเสียงธรรม รู้รักสามัคคี จิตสำนึกดีต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   เมื่อ 16-18 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ที่มา:งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์