กิจกรรม

อบรมอาชีพ แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ ประจำปี 2561

อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ ก่อนประจำการต่างประเทศ ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานบริการวิชาการสังคม ฝ่ายบริหาร จัดการอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ ก่อนจะไปดำรงตำแหน่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐรัสเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย และพม่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อ 20-22 พฤศจิกายน  2560  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.วไลภรณ์ สุทธา ผศ.พจนีย์ บุญนา และอ.เชาวลิต อุปฐาก เป็นวิทยากรอบรมอาหารไทย และผศ.อภิรัติ โสฬศ อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน วิทยากรอบรมการจัดดอกไม้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่อไป