กิจกรรม

ตกแต่งเวทีที่ประทับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล

คหกรรมฯ ประดับตกแต่งเวทีที่ประทับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 31

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ให้ดำเนินการประดับตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 31 โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีดังกล่าว การประดับตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีดังกล่าว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเชิงอนุรักษ์เป็นแนวคิดหลักในการจัดตกแต่ง โดย อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ อ.อนุสรณ์ ใจทน หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมกันออกแบบและมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันจัดทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับการประดับตกแต่งในพิธีนี้ ผู้ออกแบบได้เลือกใช้เมล็ดพืชชนิดต่างๆมาใช้ทดแทนการใช้ผ้า ในแนวคิด“เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ภูมิรู้ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” มาประดิษฐ์เป็นพุ่มทรงดอกบัว แบบทัดหู เพื่อใช้ประดับในจุดต่างๆ อันมีความหมายและเปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายที่ถูกนำมาประดิษฐ์ด้วยความแตกต่างหลากหลายของสีสัน ขนาด และสายพันธุ์ แต่ต้องมาอยู่ร่วมกันให้เกิดผลสำเร็จสวยงามเป็นระเบียบให้จงได้ อาจเปรียบได้กับผู้สำเร็จการศึกษาต่างมีความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความคิด และความสามารถระดับต่างๆ จึงต้องจำเป็นที่จะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ พร้อมเพรียงกันทำหน้าที่เพื่อความเจริญงอกงาม ตระหนักและเคารพให้เกียรติกันในเรื่องความแตกต่าง สามัคคี และพร้อมเพรียงกันทำหน้าที่เพื่อความเจริญงอกงามย่อมจะทำให้สังคมมีแต่ความสุขความเจริญและสำเร็จตามเป้าหมาย