กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนมหาบัณฑิตและบัณฑิต 523 คน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร