กิจกรรม

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรม “ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร นำโดย พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 14 และเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รับบิณฑบาต เมื่อ 29 กันยายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร