กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

เทพบุตรช่อแก้ว

ขอแสดงความยินดี กับนายเสฎฐวุฒิ ฤทัยยศชนินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลเทพบุตรช่อแก้ว จากการประกวดเทพบุตร-เทพธิดา ช่อแก้ว ในงาน“Discovery Thailand” จัดโดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว รายวิชาสัมมนาทางการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ เมื่อ 28 กันยายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร