กิจกรรม

มอบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข หัวหน้าโครงการวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย“เรื่องการพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อใช้งานสำหรับคนพิการขา”ถ่ายทอดผลงานวิจัยพร้อมมอบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการขาให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าของผู้พิการทางขา เมื่อ 17 ตุลาคม 2560