กิจกรรม

ตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ร่วมตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ เมื่อ 6 ตุลาคม 2560 ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร