กิจกรรม

กฐินพระราชทาน 2560 วัดเทวราชกุญชร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนางละออ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดเงินทำนุบำรุงศาสนาจำนวน ๒,๔๘๖,๓๒๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ในการนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธี และรับมอบเงินสนับสนุนให้กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จากนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนางละออ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้มอบเงิน สำหรับการจัดดอกไม้ในพิธีดำเนินการโดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 9 ตุลาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร