กิจกรรม

จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช 60

“จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช 60”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมใจจัดงาน “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช” แก่บุคลากรเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รศ.สุรีย์ แถวเที่ยง ผศ.พรรณี วิศิษฎ์วงศกร ผศ.พเยาว์ ดีใจ และ อาจารย์อัจฉราวรรณ ณ สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา