กิจกรรม

Freshy Nigth’2017

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Nigth’2017 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานมีกิจกรรมการจัดการประกวด HEC.Freshy Girl (ดาว) HEC.Freshy Boy (เดือน) HEC.Freshy Tarsgender (ดาวเทียม) และ HEC.Freshy Popular Vote และกิจกรรมการแสดงของแต่ละสาขา โดยมีนักศึกษารางวัลต่างๆดังนี้ 1.รางวัล HEC.Freshy Boy’2017 ได้แก่ นายวีรศิษฐ์ ไกรยา นักศึกษาสาขา วิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 2.รางวัล HEC.Freshy Girl’2017 ได้แก่ นางสาวอภิญญา ประภารัตน์ นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.รางวัล HEC.Freshy Tarsgender’2017 ได้แก่ นายอรุณภา วรากรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร