กิจกรรม

Freshy Game ประจำปี 2560

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ประจำปี 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ประจำปี 2560 ในรูปแบบถวายอาลัย“สวรรคาลัย”เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ของตัวเอง และหมู่คณะ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560ณ สนามโรงเรียนวัดราชาธิวาส