กิจกรรม

สอบวัดระดับความรู้มาตราฐานภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดสอบวัดระดับความรู้มาตราฐานภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าสอบ จำนวน 500 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา