กิจกรรม

สอนทำขนมครก ณ กรุงออตตาวา

สอนทำขนมครกแก่บุคลากรและแขกของสถานทูตไทย กรุงออตตาวา

ท่านวรรณิภา อิศรภักดี ภริยาเอกอัคราชทูต กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดฝึกอบรมการทำขนมครก สูตรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้กับบุคลากรและแขกของสถานทูต โดยมี ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ เป็นวิทยากร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเลี้ยง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ สถานเอคอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา