กิจกรรม

มอบเงินสนับสนุน “MISS DEAF WORLD 2017”

มอบเงินสนับสนุน “MISS DEAF WORLD 2017”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท ให้กับ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” หลังจากได้รับตำแหน่ง “MISS DEAF WORLD 2017” จากเวทีการประกวดสาวงามผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับโลก Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017 เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์