กิจกรรม

มอบเงินช่วยผู้ประสบอักคีภัย

มอบเงินช่วยผู้ประสบอักคีภัย ชุมชนวัดเทวราชกุญชรฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนะกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตัวแทนผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนวัดเทวราชกุญชรฯ  จำนวน 12 ครอบครัว เป็นเงิน 35,055.25 บาท เมื่อ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร