กิจกรรม

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธี “ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560”เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณครู

ในการนี้ ได้จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่นและนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร