ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานวิชาทหารฯ 

ประกาศจากงานวิชาทหารฯ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์โชติเวช)

ขอเชิญชวนนักศึกษาชายและหญิง ที่มีความสนใจต้องการเรียนวิชาทหาร (ร.ด.) ต่อในชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ รวมถึง นักศึกษาวิชาทหารที่ ตกค้าง ในชั้นปีที่ 2 และ 3 จากสถานศึกษาเดิม นักศึกษาสามารถติดต่อลงชื่อสมัคร รายงานตัวได้ที่งานวิชาทหารฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เพื่อรวบรวมทำใบรายชื่อ และนัดหมายนักศึกษาไปสมัคร และรายงานตัว ณ ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ช่วงเวลา 12.00-15.00 น. นี้ โปรดตัดสินใจด่วน !

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว (ร.ด.)
1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาวิชาทหาร หรือชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ชุดฝึกหรือชุดอ่อนสำหรับปี 4 และปี 5)
3. ใบรับรองการเรียนจบ ในแต่ละชั้นปี (รร.ในเขตกรุงเทพฯ ขอได้ที่ศูนย์การกำลังสำรอง ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.)

งานวิชาทหารฯ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข 085-1538351