กิจกรรม

ขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด

น้ำหวาน “MISS DEAF WORLD 2017” กราบขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” “MISS DEAF WORLD 2017” เข้ากราบขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด โดยมี รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณ คุณรวีโรจน์ จองแค เจ้าของเวียงไหม เวดดิ้ง สตูดิโอ ที่ให้การสนับสนุนการประกวด Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017 จนได้รับรางวัลมาได้สำเร็จ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560