กิจกรรม

SAR ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ดำเนิน ไชยเเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง และรองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร พร้อมด้วย ดร.ฉันทนา ปาปัดถา กรรมการ จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในการตรวจประเมินระดับหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา