กิจกรรม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ฯ วันที่2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้สำหรับการดำรงชีพให้อยู่อย่างมีความสุข ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการโดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร ในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มชุมชน 40 ตารางวา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง ทั้งนี้ การฝึกอบรม วันที่ 2 ประกอบด้วย4 หลักสูตร ได้แก่ การประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากกระดาษเหลือใช้ด้วยเทคนิคการตัด ศิลปะการม้วนกระดาษ เศษผ้าน่ารัก และกล่องแปลงโฉม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีแนวคิดในการเรียนรู้วิชาชีพที่หลากหลายและมีทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน