กิจกรรม

ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560

คหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม
ในการนี้ต้นเทียนอันสวยงามดังที่เห็น ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนพรรษา โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ เป็นผู้ควบคุม