กิจกรรม

มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,999 ดอก ให้กับสำนักงานเขตดุสิต

ราชมงคลพระนคร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,999 ดอก ให้กับสำนักงานเขตดุสิต เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 ดอกไม้จันทน์ดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล เป็นผู้จัดทำต้นแบบ และคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในการร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์