กิจกรรม

คหกรรม…รับน้องสร้างสรรค์

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับน้องสร้างสรรค์ และชั่วโมงทานสคริปกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องให้เกิดความรักและสามัคคี และดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัยตามนโยบายรับน้องสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและปลอดอบายมุขทุกประเภท

การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีที่ควบคุม  เมื่อ 30  มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์