กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

คหกรรมศาสตร์ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวาย เทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรมไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในการนี้ต้นเทียนอันสวยงามดังที่เห็น ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักศึกษาประจำ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนพรรษาด้วยงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทย