กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

คหกรรมศาสตร์…ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิชัย ธรรมานนท์ และ พญ.บุษยา เตชะเสน เมื่อ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา