กิจกรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้ วันที่ 1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้ วันที่ 1

คณะเทคโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร ดำเนินโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มชุมชน 40 ตารางวา ถนนสายบี ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเพื่อเป็นแนวทางให้กับประชาชนที่สนใจ จำนวน 8 หลักสูตร โดยในวันแรกจัดการฝึกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การทำสร้อยคอจากผ้ายืด พวงกุญแจจากพลาสติกบรรจุอาหาร ที่ห้อยกระเป๋าด้วยเทคนิคออริกามิและผ้าครอบพวงกุญแจจากผ้าเหลือใช้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อีกจำนวน 4 หลักสูตร