กิจกรรม

“WINTEC” นิวซีแลนด์ เยือนพระนคร คหกรรมฯ ให้การต้อนรับ

“WINTEC” นิวซีแลนด์ เยือนพระนคร คหกรรมฯ ให้การต้อนรับ..โชว์การเรียนการสอนด้านอาหาร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Mrs.Jo Douglas และ Mr.Chris Stuart ผู้บริหารจากสถาบัน Waikato Institute of Technology (WINTEC) ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับโดยได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมด้วยกิจกรรมของนักศึกษาภายใต้โครงการ”การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ” โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากเชฟที่มีชื่อเสียงระดับประเทศสู่นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำความร่วมมือกับฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการมืออาชีพ