กิจกรรม

ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง

ราชมงคลร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง

       รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดโครงการดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง เมื่อ 24 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้จัดทำต้นแบบ ดอกไม้จันทน์ “ภักดีดีภูมินทร์” พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดดังกล่าว ทั้งนี้ จากความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทำให้ได้ยอดการผลิตในวันนี้มีจำนวน 1,509 ดอก จากเป้าหมาย 9,999 ดอก โดยจะทำต่อเนื่องไปอีก 8 วัน ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย