กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และแนะแนวทางการปฎิบัติตัว ในรั้วมหาวิทยาลัย ให้เข้ากับสังคมใหม่ และสิ่งแวดล้อม ครู-อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนใหม่ พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองชี้แจงรายละเอียด และนโยบาย แนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับนักศึกษาในด้านวิชาการ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมในโครงการ และชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นโดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร