กิจกรรม

โครงการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการ ระยะที่ 2

โครงการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะปฏิบัติการ และความเชียวชาญแกบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ระยะที่ 2 หลักสูตรอาหารโบราณ “ชุดข้าวแช่” “ผัดไทยโบราณ แกงนอกหม้อ แกงบวดสามเกลอ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ การปฏิบัติใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อ 5-7 มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์