ข่าวประกาศ

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม