กิจกรรม

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดค่าย เมื่อ 18 มิถุนายน 2560 โดยมีอ.ปิยะธิดา สีะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานดำเนินโครงการ ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2560 ณ ค่ายวาสนาดี & รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้การทำกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าฐานกิจกรรมฝึกระเบียบวินัยจากวิทยากรประจำค่าย การละลายพฤติกรรม การทำกิจกรรมกลุ่ม การบรรยายธรรมมะ และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่