กิจกรรม

คหกรรมฯ สอบสัมภาษณ์รับตรง รอบ 2

ศูนย์สอบโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) ยอดสมัครกว่า 200 คน ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น เมื่อ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร