กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับ Street Kitchen

คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับ Street Kitchen ณ กรุงบูดาเปสต์ หารือรับนักศึกษาทำงานต่างประเทศ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และ ผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับคุณประภา วิชัยชัทคะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ และตัวแทนบริษัท Street Kitchen ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารไทยในฮังการี ภายใต้ชื่อ “Pad Thai Wok Bar” ในโอกาสเข้าเยี่ยม ชมพร้อมหารือเรื่องรับสมัครบัณฑิตเข้าทำงานและรวมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในต่างประเทศเมื่อ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์