กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์.. ต้อนรับประธานสภาการศึกษา จ.กระบี่

คหกรรมศาสตร์.. ต้อนรับประธานสภาการศึกษา จ.กระบี่ เจรจาความร่วมมือ หารือการเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจท่องเที่ยว

ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุติ และคุณชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และผู้บริหารกระบี่ รีสอร์ท ร่วมประชุมและเจรจาเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กับ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เมื่อ 2 มิถุนายน 2560 ในการนำองค์ความรู้วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ด้านการประกอบอาหารไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมการบริการอาหาร การแกะสลักผักและผลไม้ การจัดดอกไม้ การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายให้แก่ บุคลากรภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่บุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง