กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จับมือการบินไทย จัดทำหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน

คหกรรมศาสตร์…จับมือการบินไทย จัดทำหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร นำร่องสร้างระบบ “การผลิตบัณฑิตต้นแบบสายอาชีพ”มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ พัฒนาโครงการสร้างผลงานใหม่จากองค์ความรู้ ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กับฝ่ายครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้มีทักษะวิชาชีพด้านการผลิตอาหารบริการสายการบิน โดยจัดกิจกรรมรองรับจำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ร่างหลักสูตรการผลิตอุตสาหกรรมการบริการอาหาร แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน เมื่อ 22-24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม กิจกรรมที่ 2 การบริการวิชาการแก่สถานประกอบการเพื่อนำประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เมื่อ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการผลิตและบริการอาหาร ในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน เมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร