กิจกรรม

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำข้าวเหนียวมูน

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำข้าวเหนียวมูน ในงานข้าวและชาวนาแห่งประเทศไทยแห่งชาติประจำปี 2560

รศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ ผศ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำข้าวเหนียวมูน ในงานข้าวและชาวนาแห่งประเทศไทยแห่งชาติประจำปี 2560 เมื่อ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณอาคารกรมการข้าว