กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะกรรมการ การแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

คณะกรรมการ การแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นคณะอนุกรรมการเทคนิค และกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมืคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ และเสื้อผ้าสตรี เมื่อวันที่ 26-28 เม.ย.2560 ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8