กิจกรรม

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 58

คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ในการนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและบัณฑิต จำนวน 435 คน ควบคุมการฝึกซ้อมโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมดังกล่าว ได้จัดพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับการประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 15 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์