กิจกรรม

Fashion V Together: The Student Fashion Showcase ครั้งที่ 6

     Fashion V Together: The Student Fashion Showcase ครั้งที่ 6

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่น ในระดับอุดมศึกษา “Fashion V Together: The Student Fashion Showcase ครั้งที่ 6” จัดแสดง ผลงานออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา ของ 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์
ในการนี้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดแสดงผลงาน ภายใต้หัวข้อ “Shade and Shadow : ร่มเงาและแสงเงา” จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น นำเสนอผลงานในแนวคิด : Umbra Penumbra Ant umbra โดยมีอาจารย์ณัฐชยา เปียแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย นำเสนอผลงานในแนวคิด: Children Shade โดยมีอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อ 1 มีนาคม 2560 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์