กิจกรรม

จัดตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

คหกรรมศาสตร์….จัดตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ให้ดำเนินการตกแต่งเวทีที่ประทับเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างสมพระเกียรติ โดยใช้รูปแบบการจัดดอกไม้แบบผสมผสานศิลปะและเอกลักษณ์ ของชาติเข้าไว้อย่างสวยงาม ดำเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานดำเนินการ ออกแบบและควบคุมงานโดย อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล อ.สุกัญญา จันทกุล และ อ.อนุสรณ์ ใจทน โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงาน เมื่อวันที่  19 มีนาคม 2560  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี