กิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิผลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อทำนุบำรุงเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญถาวร และ ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ โดยพระศรีศาสนโมลี (สุทธิวัฒน์ ภูริญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ประธานพิธีสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระมหากฤษดา ฐิตปัญโญ ป.ธ.9 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์