กิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

         คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาปีที่ 4 มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเองต่อการทำงาน
         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณปิยะนุช  เยี่ยมญาติ จากบริษัท Central Groups of Companies ให้คำแนะนำเรื่อง การเขียน RESUME และเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การแต่งหน้าเพื่อการสมัครงาน และความพร้อมด้านบุคลิกภาพ พร้อมกันนี้ ได้นำมีสถานประกอบการ มากกว่ากว่า 20 สถานประกอบการ มาออกบูธสมัครงานเพื่อรองรับการสมัครงานของนักศึกษาที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
          จัดขึ้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์