กิจกรรม

โครงการกลยุทธ์การสอนฯ

โครงการกลยุทธ์การสอนและประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการกลยุทธ์การสอนและประเมินเพื่อพัฒนาประสิธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้คณาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทและศักยภาพของผู้สอน การออกแบบวิธีการสอน กิจกรรมการสอน การใช้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสม สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ แก้ไขปัญญาหาได้
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ บรรยายเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวคิดและวิธีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF การแปลงหลักสูตรสู่ชั้นเรียน (มคอ.2) เทคนิคและวิธีการออกข้อสอบแบบเลือกตอบเพื่อวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน เมื่อ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท จ.สุมทรสงคราม