กิจกรรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ สู่ชุมชน

คหกรรมศาสตร์..จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ สู่ชุมชน 

ฝ่ายบริหาร โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน เป็นการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยของคณาจารย์ทางด้านอาหารและงานประดิษฐ์แก่ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สามารถนำไปสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ผลงานวิจัยที่นำไปถ่ายทอดประกอบด้วยหลักสูตรขนมหม้อแกงถ้วยทองรสทุเรียน โดย ผศ.เจตนิพัทธ์  บุญยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เปลือกส้มโอแผ่นอบกรอบปรุงรส โดย อ.ปรัชญา แพมงคล อ.ศศิธร ป้อมเชียงพิณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และหลักสูตรกล่องอเนกประสงค์ โดย อ.อัชชา หัทยานานนท์ อ.ประพาฬภรณ์  ธีรมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย  ขนุนแผ่นอบกรอบ โดย อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ธูปเปลือกมะนาว และดอกไม้จากกระดาษจากธูปฤาษี  โดย อ.สุกัญญา จันทกุล อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อ.กิตติ  ยอดอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์   เมื่อ 25-26  กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา