กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ บริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยศิริราช

คหกรรมศาสตร์ บริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยศิริราช

        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมียอดบริจาคโลหิต 104 ถุง จำนวน 46,800 cc. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์